Dark Light

Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, iż spółka Storage IT Sp. z o.o. z siedzibą Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: nazwa działalności gospodarczej, imię, nazwisko, adres, numer NIP, adres e-mail, telefon. Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenie w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Storage IT Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 851-320-19-14. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin lub poprzez email: adminstrator.danych@storageit.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin lub poprzez email: adminstrator.danych@storageit.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych i serwisowych. Państwa dane przekazujemy upoważnionym przez nas jako Administratora podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, kurierskie, z którymi zawarliśmy stosowne umowy. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Storage IT Sp. z o.o.. Są to np.
– Podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji kampanii marketingowych;
– Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
– Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu np. dokonania zwrotów na Państwa rzecz;
– Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, podatkową lub rachunkową;

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Storage IT Sp. z o. o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: adminstrator.danych@storageit.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin

Informujemy również, że:


8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Uwagi końcowe:


Produkty lub towarzyszące im opisy wystawione na dysk-sieciowy.pl stanowią zaproszenie  do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informacja o cenie podawana na stronie dysk-sieciowy.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-miał z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku podania na stronie sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem potwierdzenia zamówienia.
DYSK-SIECIOWY.PL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu: zmiana obowiązywać będzie od momentu zamieszczenia jej na stronie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego. Wszystkie nazwy zastrzeżone, znaki towarowe, oraz loga należą do ich prawych właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży w dowolnym momencie.